(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | สมัคร สอบ นัก วิชาการ สาธารณสุข | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน

You are viewing this post: (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | สมัคร สอบ นัก วิชาการ สาธารณสุข | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Castu.org/general-news

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สมัคร สอบ นัก วิชาการ สาธารณสุข

ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นระดับเดียวกันในสาขาหรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน, การพยาบาล, สุขศึกษา, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ในที่สาธารณะ วิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขอนามัย เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมที่เน้นหรือในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล การพยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัช จิตวิทยา เงินเดือน 15,060 บาท ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงสำหรับการสอบปี พ.ศ. 2562 1. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2550 4. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค) พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. พระราชบัญญัติการดูแลบ้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรค อันตรายต่อสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การดูแลแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว 8.ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ https://bit.ly/2Sdtz6j สอบ สไตล์หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ตรวจสอบออกที่นี่ https://bit.ly/3wM4xu0 แนวข้อสอบ หนังสือ ข้อสอบ 64 ภาค ก. ตรวจสอบออกที่นี่ https://bit.ly/2V1mBCE หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ธรรมชาติของ งานที่ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงาน 1.1 การศึกษา วิจัย วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้น ที่ไม่ซับซ้อนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การเฝ้าระวังโรคส่งเสริมสุขภาพ การปฏิบัติด้านสุขอนามัยและการกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย การป้องกันและควบคุมอันตรายต่อสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ บริการสุขภาพแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการรวมถึงการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ การจัดบริการ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบสาธารณสุขที่ดี 1.2 สรุปรายงานการปฏิบัติงาน หรือรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 1.3 ติดตามผลการศึกษาวิจัย วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ในการทำงานตามสถานการณ์ต่างๆ 1.4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหา ความรู้ มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมในการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านงาน ระบบสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข จัดทำคู่มือ คู่มือ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถในการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายต่อสุขภาพ 1.5 การดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การรักษาเบื้องต้นและติดตามสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมใช้ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร 1.6 ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรบริการสุขภาพประชากร สถานภาพสุขภาพ ระบาดวิทยา สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรพันธมิตรเครือข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 1.7 ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาเบื้องต้น การสอบสวนโรค ติดตามผู้ป่วยและสัมผัสเพื่อการเฝ้าระวัง การควบคุมโรคและอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 1.8 เข้าร่วมการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินสถานประกอบการธุรกิจ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคและอันตรายต่อสุขภาพอย่างมีประสิทธิผล 1.9 เข้าร่วมการประเมินกิจกรรมด้านความสะอาด เช่น ความสะอาดของชุมชน การรวบรวมขยะชุมชน การจัดการด้านสุขอนามัยในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค และแก้ไขปัญหาหรือสิ่งรบกวนที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแพทย์และสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการสุขาภิบาล เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1.12 ช่วยเหลือในการกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล โดยกำหนดรูปแบบ วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.13 จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อม และความราบรื่นของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 1.14 ….. 1.15 … 2. การวางแผน … 3. การประสานงาน … 4. บริการ … .

See also  [spin9] รีวิว ANA 「THE Room」 Business Class แบบใหม่ล่าสุด กว้างสุด มีประตูทุกที่นั่ง | พา สปอร์ต อเมริกา เข้า ประเทศ ไหน ได้ บ้าง
See also  ภาวะผู้นำทางการพยาบาลฉ.33 | สมรรถนะ ทางการ พยาบาล

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

See also  พุทธทำนาย กึ่งพุทธกาล (ภาค 1) | พุทธทํานาย 2560

แท็กเกี่ยวข้องกับหัวข้อสมัคร สอบ นัก วิชาการ สาธารณสุข.

#ทองถน #นกวชาการสาธารณสขปฏบตการ #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ

สอบ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,สาธารณสุขศาสตร์,สาธารณสุขชุมชน,การพยาบาล,สุขศึกษา,วิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เวชศาสตร์การกีฬา,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,พยาบาล,ชีววิทยา,จุลชีววิทยา,กีฎวิทยา,เทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์การกีฬา,แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์,จิตวิทยา

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

สมัคร สอบ นัก วิชาการ สาธารณสุข.

Articles compiled by CASTU. See more articles in category: GENERAL NEWS

3 thoughts on “(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | สมัคร สอบ นัก วิชาการ สาธารณสุข | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน”

  1. Pingback: DevOps solutions
  2. Pingback: huawai nova7
  3. Pingback: Anonymous

Leave a Comment