พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ BTC ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง และสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง และนักศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและสามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน ในช่วงเช้ามีการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยได้รับเกียรติจากคุณปฐมพงษ์ จันทรศ์ต๊ะวงค์ นักวิชาการนโยบายและแผน อุตสหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และภาคบ่าย มีการจัดอบรมเรื่องการทำแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช ประธานหลักสุ่ตรการเป็นผุู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณห้องประชุมหลวงปู่หล้า ศูนย์ราชการสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา.

READ  การแจ้งย้ายที่อยู่ ย้ายเข้า ย้ายออก ย้ายปลายทาง | หนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตฯ


28 มกราคม 2563
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตฯ

วีดิทัศน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางฯ


กรมการขนส่งทางราง DRT ระบบราง

วีดิทัศน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย


วันที่ 22 มกราคม 2561 ภาพบรรยากาศ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ให้สามารถแก้ไขส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดเป็นที่ยอมรับและอยู่ในชั้นนำของภูมิภาค พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ ไปจนถึงในระดับประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

READ  สาธิตการตรวจร่างกาย HEENT part1 | บันทึกการตรวจร่างกาย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นางสาวดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้แทนในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมี นายอรรถวิทย์ วิทยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา สถาบันอาหาร และนายณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นสักขีพยาน
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดยนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านธุรกิจอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้กับประเทศ ทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอาหารให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โดยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ รวมถึง การร่วมมือกันสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ต่อไป
: นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร
\”สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี)…
: รายงาน

READ  23 ตุลาคม 2559 | 23 ตุลาคม 2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่GENERAL NEWS

Leave a Comment