การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 | ร.7 เป็นอะไรกับ ร.9

การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

“…ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของ ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร… …บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียง ในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้ เป็นอันหมดหนทาง ที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เป็นต้นไป…”\r
— ประชาธิปก ปร.
นี้คือบางส่วนของคำประกาศสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงลงพระปรมาภิไธยท้ายพระราชหัตถเลขา พระราชทานให้กับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไปเข้าเฝ้าฯ\r
รายละเอียดจะเป็นอย่างไร? ติดตามได้ในคลิปนี้ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ. พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร. นายสนั่น ตันบุญยืน ผู้พิมพ์โฆษณา. วันที่ 21/2/98.\r
พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7\r
ปรีดี พนมยงค์. เค้าโครงการเศรษฐกิจหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์). พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด, 2552).\r
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง. กรุงเทพ:6ตุลารำลึก. 2544.\r
สุพจน์ ด่านตระกูล. พระปกเกล้ากับคณะราษฎร. กรุงเทพ:สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม. 2544\r
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. ๒๕๔๖. กรณี ร.๗ ทรงสละราชสมบัติ: การตีความและการสารต่อความหมายทางการเมือง. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ\r
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2549). ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 24752500. กรุงเทพ : โครงการตำราฯ.\r
พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2535). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เล่ม 1. กรุงเทพ : โอเดียลสโตร์.\r
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555). เจ้าชีวิต. กรุงเทพ : ริเวอร์บุ๊ค.\r
ณัฐพล ใจจริง. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ. นนทบุรี:ฟ้าเดียวกัน. 2556.\r
สายชล สัตยานุรักษ์. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ : ประวัติศาสตร์สังคมไทย ฉบับสมบูรณ์. สกว. 2558.\r
การสละราชสมบัติ ๒ มีนาคม ๒๔๗๗ และบทวิเคราะห์ ผู้เรียบเรียง : รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%92_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%97%E0%B9%97_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C\r
การทรงเจรจากับรัฐบาลถึงเงื่อนไขหากจะให้ทรงอยู่ในราชสมบัติต่อไป ผู้เรียบเรียง : รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B\r

READ  ร้องไม่ได้สิทธิบรรจุข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข : สถานีร้องเรียน (22 ก.ย. 63) | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คือ | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน
READ  ท้อง 4 เดือน ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ อัลตร้าซาวด์ลูก โตขนาดไหน ยาบำรุงครรภ์ คนท้องควรกินอะไรมาดูกันค่ะ! | อัลตร้า ซาวด์

หมายเหตุ: บทความที่เขียนขึ้นเพื่อนำมาเล่าในวีดีโอนี้ ทางเราพยายามจะให้เป็นกลางที่สุด ระมัดระวังที่สุด เกลาอยู่หลายครั้ง เพื่อไม่กระทบกระเทือนฝั่งใดมากพิเศษ หากผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด ก็ต้องขออภัยด้วยครับ หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ.

การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

3 กษัตริย์ รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 และ 9


ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ เข้าเฝ้า รัชกาลที่ 7\r
พร้อมด้วยพระพี่นางฯ … 3 กษัตริย์ในภาพยนต์ชุดเดียวกัน

3 กษัตริย์ รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 และ 9

ลำดับราชสกุลวงศ์ของราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่1-รัชกาลที่10


ไม่อนุญาตให้นำคลิปไปรีอัพโหลดค่ะ หากชอบขอความกรุณากดแชร์นะคะ ขอบพระคุณที่สนับสนุนค่ะ

มีหลายๆท่านสงสัยว่าเรื่องลำดับญาติให้ราชวงศ์จักรี วันนี้โบราณนานมาจึงได้ทำคลิปนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
แนะนำให้ดูทีละพระองค์ จะทำให้เข้าใจง่ายกว่าดูรวดเดียวค่ะ หากมีข้อผิดพลาดประการใด รบกวนคอมเม้นแนะนำไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

คลิปนี้ทางโบราณนานมาได้นำมารวบรวมและเรียบเรียงเพื่อความเข้าใจง่าย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ และขอขอบพระคุณที่กดแชร์คลิป แทนการดาวน์โหลดแล้วไปอัปโหลดใหม่ค่ะ \r
\r
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งได้ที่นี่ได้เลยนะคะ https://goo.gl/qnmRRp

ลำดับราชสกุลวงศ์ของราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่1-รัชกาลที่10

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ร.7 | Point of View x ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า


ใครที่สนใจ หนังสือประชาธิปกพระบารมีปกเกล้าขายที่
ศูนย์หนังสือจุฬา
เอเซียบุ๊ค
Open House เอมบาสซี่
สิงห์ ออนไลน์ ช็อป
ราคา 700 บาท

READ  [ Nghe thử 3 giây thôi ] và ngủ sâu ngay lập tức với nhạc sóng não delta tuyệt vời | u spa ยา

ติดต่องาน : chananyatechajaksemar@gmail.com (งานเท่านั้น)
ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409

ทางไปซื้อ วรรณคดีไทยไดเจสต์ http://godaypoets.com/thaidigest

ติดตามคลิปอื่นๆ ที่ http://www.youtube.com/c/PointofView
ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
https://www.facebook.com/pointoofview/
twitter @pointoofview
หรือ
IG Point_of_view_th

ฟัง นิทานไทย วรรณคดีไทย สนุกๆ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqt6BlTNYnWUtrSsqOEiTjxVsJH_WBJl
ฟังเรื่องเกี่ยวกับ รามเกียรติ์ รามายณะ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqt6BlTNYnXfrgoQ5GVLgbjpzgOWplHi
Help us caption \u0026 translate this video!
https://amara.org/v/C2thD/

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ร.7 | Point of View x ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า

คำทำนายดวง “ประเทศไทย 12 รัชกาล” โดยโหรหลวงสมัย ร.1 (ใหม่ล่าสุด)


“น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์คาลัย” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ช่อง DOO DUANG
ติดตามได้ที่ เพจ facebook: DOO DUANG ดูดวง
สนใจติดต่อลงโฆษณา: tinnakon5411@gmail.com

คำทำนายดวง “ประเทศไทย 12 รัชกาล” โดยโหรหลวงสมัย ร.1 (ใหม่ล่าสุด)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGENERAL NEWS

Leave a Comment