WEB AND VPS

สอนการเขียนสตอรี่บอร์ดวิดีโอเชิงท่องเที่ยว | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การ สร้าง สต อ รี่ บอร์ด

สอนการเขียนสตอรี่บอร์ดวิดีโอเชิงท่องเที่ยว | ข่าวทั่วไปรายวัน

ชมวิดีโอด้านล่าง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การ สร้าง สต อ รี่ บอร์ด หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://castu.org/web-and-vps/ การกระทำ

สอนการเขียนสตอรี่บอร์ดวิดีโอเชิงท่องเที่ยว และรูปภาพที่เกี่ยวข้องการ สร้าง สต อ รี่ บอร์ด

สอนการเขียนสตอรี่บอร์ดวิดีโอเชิงท่องเที่ยว สอนการเขียนสตอรี่บอร์ดวิดีโอเชิงท่องเที่ยว

สตอรี่บอร์ด ท่องเที่ยว
สตอรี่บอร์ด ท่องเที่ยว

การ สร้าง สต อ รี่ บอร์ด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://castu.org/
แบ่งปันที่นี่

Scene : 1 Storyboard: แนะนา สถานที่ท่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : บรรยากาศริมแม่น้าบางปะกงของเมือง ฉะเชิงเทรา เพลงประกอบฉาก : Christmas มุมกล้อง : ELS (Extreme Long Shot) บอกเลา่ ถึงสถานท่ีบรรยากาศโดยรวม

Scene : 2 Storyboard: แนะนา สถานทท่ี ่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ บทบรรยาย: สวสั ดีครับ วนั น้ีเราจะพาไปชมกบั สถานที่ ท่องเท่ียวที่วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ หรือมีชื่อวา่ วั ดเมือง บทสนทนา แชน : เหย้ ๆ กลอ้ งมาแลว้ ว,ี แชน ,เอิร์น : สวสั ดีครับ/คะ่ แชน : วนั น้ีเราจะพาไปชมกบั สถานที่เท่ียว วี : วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ หรือมีช่ือวา่ เอิร์น : วดั เมืองค่ะ ไปดูพร้อมกนั เลยนะคะ เพลงประกอบฉาก : Counyry มุมกล้อง : Long Shot เห็นตวั นกั แสดงอยใู่ นสภาพแวดลอ้ ม

Scene : 3 Storyboard: แนะนา สถานที่ท่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : หนา้ วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทสนทนา แชน : เหย้ ๆ หยดุ ก่อน (เจอป้ายหนา้ วดั ) ว,ี เอิร์น : อะไรแชน (ตกใจเลก็ นอ้ ย) แชน : ถึงแลว้ น้ีไง วดั ท่ีเราตามหาใช่ป่ ะ ว,ี เอิร์น : ใช่ๆ เอิร์น : วดั เมืองคะ่ ไปดูพร้อมกนั เลยนะคะ เพลงประกอบฉาก : Counyry มุมกล้อง : Long Shot เห็นตวั นกั แสดงอยใู่ นสภาพแวดลอ้ ม

Scene : 4 Storyboard: แนะนา สถานทที่ ่องเทย่ี ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : หนา้ วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทสนทนา วี : ตอนน้ีเรากอ็ ยทู่ ่ีวดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิแลว้ นะ ครับ แชน: และพวกผมนะครับ จะพาไปชมประชมประวตั ิความ เป็นมาดา้ นใน เอิร์น : และไปดูบรรยากาศภายในนะคะ วา่ มนั จะสวยงามขนาด ไหน ไปดูกนั เลยค่ะ เพลงประกอบฉาก : Counyry มุมกล้อง : Long Shot เห็นตวั นกั แสดงอยใู่ นสภาพแวดลอ้ ม

Scene : 5 Storyboard: แนะนา สถานที่ท่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เพลงประกอบฉาก : ดนตรีไทย มุมกล้อง : ELS(Extreme Long Shot) บอกเล่าถึงสถานท่ีบรรยากาศโดยรวม

Scene : 6 Storyboard: แนะนา สถานทที่ ่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทบรรยาย เอิร์น : บรรยายถึงประความเป็นมาของวดั เมือง เพลงประกอบฉาก : ดนตรีธรรมะบรรเลง มุมกล้อง : ELS(Extreme Long Shot) บอกเลา่ ถึงสถานที่บรรยากาศโดยรวม

READ  สอนสร้าง ติดตั้ง Facebook Pixel ในเว็บไซต์ & เซลล์เพจ - จะยิงเเอด Conversion ต้องทำก่อน! | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ facebook pixel คืออะไร

Scene : 7 Storyboard: แนะนา สถานทท่ี ่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : จุดทาบุญไหวพ้ ระภายในวดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เพลงประกอบฉาก : ดนตรีไทย มุมกล้อง : ELS(Extreme Long Shot) บอกเล่าถึงสถานที่บรรยากาศโดยรวม

Scene : 8 Storyboard: แนะนา สถานที่ท่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานที่ : จุดทาบุญไหวพ้ ระภายในวดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทแสดง : แชนกบั เอิร์น ทาบุญหยอดเหรียญไหวพ้ ระ เพลงประกอบฉาก : ดนตรีไทย มุมกล้อง : MS (Midium Shot) ขนาดภาพปานกลางถา่ ยต้งั แต่ สะโพกหรือเอวข้ึนไป

Scene : 9 Storyboard: แนะนา สถานทท่ี ่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานท่ี : จุดทาบุญไหวพ้ ระภายในวดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทแสดง : แชนกบั วี ทาบุญหยอดเหรียญไหวพ้ ระ เพลงประกอบฉาก : ดนตรีไทย มุมกล้อง : MS (Midium Shot) ขนาดภาพปานกลางถ่ายต้งั แต่ สะโพกหรือเอวข้ึนไป

Scene : 10 Storyboard: แนะนา สถานที่ท่องเทยี่ ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานที่ : หนา้ โบสถว์ ดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทแสดง : วแี ชนเอิร์น เดินไปไหวพ้ ระท่ีโบสถ์ เพลงประกอบฉาก : ดนตรีไทย มุมกล้อง : Long Shot เห็นตวั นกั แสดงเลก็ อยใู่ นสภาพแวดลอ้ ม

Scene : 11 Storyboard: แนะนา สถานท่ที ่องเทย่ี ว วดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สถานที่ : ภายในโบสถว์ ดั ปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ บทแสดง : วแี ชนเอิร์น กราบพระภายในโบสถ์ เพลงประกอบฉาก : ดนตรีไทย มุมกล้อง : Long Shot เห็นตวั นกั แสดงเลก็ อยใู่ นสภาพแวดลอ้ ม

#สอนการเขยนสตอรบอรดวดโอเชงทองเทยว.

[vid_tags].

สอนการเขียนสตอรี่บอร์ดวิดีโอเชิงท่องเที่ยว.

การ สร้าง สต อ รี่ บอร์ด.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ การ สร้าง สต อ รี่ บอร์ด ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

สตอรี่บอร์ด ท่องเที่ยว
สตอรี่บอร์ด ท่องเที่ยว

Malee Preeda

สวัสดีเพื่อน ๆ ฉันชื่อมาลีเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายในด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนทางการเงินและ MMO ผลกำไรที่พวกเขานำมาให้ฉันเป็นตัวเลขที่ฉันไม่เคยกล้าที่จะจินตนาการ ตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นแล้วฉันต้องการแบ่งปันกับคุณเพื่อรวยด้วยกันเพื่อสังคมที่ร่ำรวยดังนั้นโปรดสนับสนุนช่อง https://castu.org/ ของฉัน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button